Onderwijs

Onderwijs

Tijdens de middelbare schooltijd beleven leerlingen een enorme groeispurt. Letterlijk en figuurlijk, lichamelijk en mentaal. Om goed te kunnen ontplooien is een veilige omgeving nodig.

Op het Cals staan de mentor, docenten en leerlingbegeleiders voor de leerlingen klaar. We geven les op een positieve manier en leerlingen leren naast de lesstof ook veel over zichzelf en hun talenten.

We zijn duidelijk in wat wij van hen verwachten en denken mee over wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen. We geven ze extra ruimte als ze wat sneller gaan en we helpen ze als ze ergens minder goed in zijn. We geven de leerlingen vertrouwen en gepaste vrijheid om het leren, op welke manier dan ook, te bevorderen.

Wij hebben een brede kijk op schoolprestatie. Kwalificatie, het behalen van een diploma, is belangrijk, maar ook hoe je om gaat met de ander, dichtbij en ver weg (socialisatie) en met jezelf (persoonsvorming). Onze brede kijk op de schoolprestaties zie je ook terug in de drie profielen van de school: tweetalig onderwijs, cultuurprofiel en technasium. Daarnaast is er de media academie, zijn er cursussen, vakoverstijgende projecten, workshops, excursies en internationale reizen. We zijn tevreden als onze leerlingen zich ontwikkelen tot kritische, evenwichtige mensen met een eigen kijk op de wereld om hen heen en op het eigen leven. Het gaat ons om de ontwikkeling van de hele mens.

Vier scholen

We vormen samen met Cals College IJsselstein, College de Heemlanden en 't Houtens bestuurlijk één school binnen de HIJN Scholengroep. Op Cals Nieuwegein bieden we de opleidingsniveaus havo, atheneum, gymnasium en het tweetalig havo, atheneum en gymnasium aan. Op de havo en het atheneum oriënteer je je op het technasium.

PLAATSING

Het Cals College neemt het advies van de basisschool als uitgangspunt voor de plaatsing van de leerling in een brugklas.

ONDERWIJSMOGELIJKHEDEN OP HET CALS COLLEGE NIEUWEGEIN

havothavovwotvwo(t)gymnasium
atheneum(tweetalig) gymnasium
1havo/vwo met oriëntatie technasiumtweetalig havo/vwoatheneum en
atheneum technasium
tweetalig atheneum(tweetalig) gymnasium
2havo media academie of havo technasiumtweetalig havoatheneum en
atheneum technasium
tweetalig atheneum(tweetalig) gymnasium
3havo media academie of havo technasiumtweetalig havoatheneum en
atheneum technasium
tweetalig atheneum(tweetalig) gymnasium
4havotweetalig havoatheneumtweetalig atheneum(tweetalig) gymnasium
5havotweetalig havoatheneumtweetalig atheneum(tweetalig) gymnasium
6atheneumtweetalig atheneum(tweetalig) gymnasium

ONZE VISIE OP LEREN

Onze pedagogische opdracht is om leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en volwassen mensen die steeds meer in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en zo eigenaar te worden van hun leren. Daartoe is het nodig dat leerlingen leren reflecteren op hun handelen, op wie ze zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe willen. Op hun grenzen en hun mogelijkheden. Daarvoor hebben ze speelruimte nodig: ruimte om te groeien, met vallen en opstaan.  

We begeleiden leerlingen daarin: in het mentoraat, in de lessen en in de school. ‘Je komt hier om te leren’. Dat is de attitude die we verwachten van leerlingen. We werken met enkele gezamenlijk afgesproken gedragsregels die deze attitude mogelijk maken. 

Leerlingen hebben succeservaringen nodig. Als je merkt dat je iets niet kunt, eraan werkt en dan ziet in een check dat het wel lukt, heb je een succeservaring. Dat motiveert. We vinden het belangrijk om een leerklimaat te scheppen waarin het prima is als je fouten maakt. Dan weet je immers wat je nog te leren hebt. Het is belangrijk om transparant te zijn. We zorgen ervoor dat de leerling weet wanneer hij aan het leren is en er fouten gemaakt mogen worden en wanneer hij wordt beoordeeld. Hij weet ook wat er beoordeeld wordt, hoe dat gebeurt en waarom dat gebeurt. 

TOETSEN VOOR EEN CIJFER

Het schooljaar is opgedeeld in vier leerperiodes en vier Toets en Activiteitenweken. Die noemen we afgekort TEA. In de leerperiode is er ruimte en rust om te leren en is het maken van een fout een aanwijzing dat er nog iets te doen valt. In de TEA-week geven veel vakken een toets over de afgelopen periode. Dat cijfer wordt genoteerd in Magister. Zo zijn er per vak maximaal vier cijfers in een jaar, in iedere TEA-week één. We hebben niet veel toetscijfers nodig om een beeld te hebben van de ontwikkeling. Een teveel aan toetsen heeft als effect dat de leerling gaat leren voor de toets in plaats van te leren om ergens beter in te worden. 

Daarnaast vullen docenten vier keer per jaar de kolom werkhouding (WH) in. Op dat moment kunnen ouder en leerling zien of de docent de werkhouding goed, voldoende, twijfelachtig of onvoldoende vindt. Als je dit oordeel als leerling niet snapt, kun je de volgende les met de docent in gesprek gaan hierover. De eerste keer is in september en de volgende momenten vallen samen met het inleveren van de cijfers van de vorige periode. 

Aan het einde van een periode zie je in Magister je cijfer staan, het voortschrijdend gemiddelde, het rapportcijfer, en een opmerkingenkolom. Daarin geeft de docent in woorden feedback op de afgelopen periode. 

Havo/vwo

Heb je een havo- of vwo-advies, ben je breed georiënteerd of wil je juist je bèta talent ontdekken? Dan is het havo/vwo of vwo echt iets voor jou! Natuurlijk krijg je naast alle bekende vakken zoals Engels, wiskunde en aardrijkskunde, ook vakken als culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Bovendien is de eerste klas van het havo/vwo en vwo voor alle leerlingen een oriëntatiejaar op het technasium.

Met een havo-advies kom je in het eerste jaar in een havo/vwo klas. Aan het einde van de tweede klas wordt de keuze gemaakt voor de havo of het vwo. Wanneer je een vwo-advies hebt, kom je in het eerste jaar direct in een vwo-klas.

In havo 2 op het Cals Nieuwegein doe je altijd iets extra’s:

 • het tweetalig onderwijs of,
 • het technasium of,
 • de media academie: Nederlands en geschiedenis werken hier samen. Zoals een journalist kijk je naar de wereld om je heen. Je leert daarvoor verschillende media te gebruiken. Tegelijk leer je veel van de vakken Nederlands en geschiedenis.


Havisten Competent

Als je havo doet, bereid je je voor op het hoger beroeps onderwijs, het hbo. Het is belangrijk dat je daarvoor een aantal vaardigheden en competenties leert. De havo-afdeling is aangesloten bij de stichting Havisten Competent. Havisten Competent (HaCo) is een samenwerkingsverband tussen meerdere havo-scholen die dezelfde visie hebben op hoe havoleerlingen beter kunnen worden voorbereid op de overgang naar het hbo. Dit doen we door in te spelen op de havoleerlingen met voor het hbo relevante competenties: communiceren, onderzoeken, reflecteren, plannen en samenwerken.

De HaCo-visie komt terug in ons vakoverstijgend onderwijs als de media academie en het Cals Business College, maar er zijn ook wekelijkse HaCo-lessen in leerjaar 2 t/m 5. In deze lessen zijn er groepsvormende activiteiten en worden leerlingen voorbereid op een goede profiel- en studiekeuze waarbij ze vertrouwd raken met de competenties die het succes in het hbo vergroten. Ook de organisatie van het profielwerkstuk in het vijfde leerjaar is volgens de HaCo-methode opgebouwd. Met Havisten Competent bieden we havoleerlingen een stimulerend klimaat en een boeiende leeromgeving.

Atheneum

Heb je een vwo-advies gekregen? Dan betekent dit dat je voldoende capaciteiten hebt om een atheneumopleiding te volgen. Hier krijg je naast alle bekende vakken zoals Engels, wiskunde en aardrijkskunde, ook vakken als culturele en kunstzinnige vorming (CKV).

De eerste klas van het havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar waarin ze zich oriënteren op het technasium. Je krijgt daar het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium is je te laten ervaren wat je in de maatschappij hebt aan vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen van het tweetalig vwo, atheneum en gymnasium kunnen als zij dat willen, in klas drie door middel van een kort project ook kennismaken met het technasium.

Gymnasium

Op het gymnasium besteden we aandacht aan de taal en de ideeën van Grieken en Romeinen, kortom: klassieke cultuur. Naast de gewone vakken krijg je in de onderbouw Latijnse en Griekse taal en cultuur; Latijn vanaf klas 1 en Grieks vanaf klas 2. Altijd al willen weten hoe mensen in die tijd leefden? Wil je Grieks leren ontcijferen? Dan is het gymnasium iets voor jou!

Wat doen we zoal?
In de lessen leer je veel over de klassieke cultuur. De leefomstandigheden van de mensen in steden als Rome en Athene komen uitgebreid ter sprake. Daarnaast is er aandacht voor Griekse tragedies en komedies. We organiseren een aantal klassieke culturele excursies, zoals een bezoek aan het archeologische park in Xanten. In de bovenbouw gaan we op reis naar Rome of Griekenland. Het vertalen van teksten is ook onderdeel van het programma. Dat vertalen dwingt je tot discipline en logisch denken.

Voor wie?

Voor doorzetters die graag leren en filosoferen is het gymnasium een prima opleiding. Een gymnasiumopleiding geeft je een voorsprong. Je leert er vaardigheden als analyseren, een onderzoekende houding aannemen en kritisch denken. Deze komen erg goed van pas in je schoolcarrière maar ook in het vervolgonderwijs. Logisch denken komt bijvoorbeeld bij wiskunde van pas. Bij het leren van Engels, Duits en Nederlands heb je veel aan het Grieks en Latijn omdat deze talen doordrenkt zijn van Romeinse invloeden en veel, vaak moeilijke, woorden hun oorsprong vinden in een van deze talen. Frans is een Romaanse taal die direct afstamt van het Latijn. En je kennis van de Griekse mythologie, Romeinse legendes en klassieke bouwstijlen geeft je voordeel bij vakken als geschiedenis, CKV en tekenen.

Om uiteindelijk, aan het einde van de middelbare school, een gymnasiumdiploma te krijgen moet je in Latijn of Grieks eindexamen doen.

Tweetalig gymnasium

Leerlingen op onze tweetalige afdeling kunnen zich ook inschrijven voor het tweetalig gymnasium. Je combineert dan de eisen van het tweetalig vwo met die van het gymnasium. Naast veel vakken in het Engels krijg je dan Latijn en Grieks. De lessen Latijn en Grieks komen deels in de plaats van lessen in andere vakken. Je volgt meer vakken dan de andere leerlingen en dus heb je óók meer huiswerk. Maar als je gemotiveerd bent, dan lukt het je!

Leerlingen die tweetalig gymnasium doen kunnen niet aan alle gymnasiumexcursies meedoen. In een aantal gevallen gaat het tto-programma voor.

Onderbouw en bovenbouw Gymnasium

Onderbouw

Het gymnasium wordt gevormd door de vakken Grieks en Latijn. In de brugklas krijg je dus naast je vwo-vakken ook het vak Latijn. In de tweede klas komt Grieks erbij. Als extra motivatie kan je een Cals-gymnasiumcertificaat behalen als jij aan het einde van de derde klas onafgerond een 6,0 (of hoger) staat voor zowel Grieks als Latijn. Dit certificaat is dan een bewijs van jouw inzet over de eerste drie jaar van je gymnasiumcarrière.

Bovenbouw

Voor een gymnasiumdiploma moet je ook vanaf de vierde klas Latijn of Grieks in je vakkenpakket hebben. Daarnaast krijgen onze gymnasiumleerlingen ook het vak KCV, klassieke en culturele vorming. Je maakt daarbij kennis met een aantal facetten van de klassieke cultuur die van invloed zijn geweest op onze eigen cultuur. Je houdt je daarom bezig met toneel, beeldende kunst en bouwkunst.

Activiteiten op het gymnasium

We organiseren verschillende excursies die jaarlijks kunnen verschillen. Voorbeelden van excursies op dit moment zijn:

 • een bezoek aan het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden,
 • een bezoek aan het archeologische park in Xanten,
 • een bezoek aan het Praetorium en het Römisch-Germanisches Museum in Keulen,
 • een bezoek aan het Allard Pierson museum in Amsterdam,
 • de Griekenland- of Romereis voor de leerlingen uit gymnasium 4 en 5.

Tweetalig onderwijs

Bij tweetalig onderwijs (tto) zijn taalvaardigheid, (wereld)burgerschap en persoonsontwikkeling de drie pijlers. Leerlingen krijgen de kans Engels te leren beheersen op een hoog niveau. We geven meer dan de helft van de vakken in het Engels. Daarbij integreren we het leren van de taal en de vakinhoud. Daarnaast is er alle ruimte om de taal in de praktijk te brengen bij activiteiten buiten de les, zoals toneelworkshops, presentaties, een reis naar Engeland en een uitwisseling.

Leerlingen leren veel over de wereld buiten Nederland en over hoe de wereld Nederland binnenkomt. Bij internationalisering hoort interculturele en mondiale bewustwording. Via het Engels, de brug naar een groot deel van de wereld, komen leerlingen in aanraking met andere culturen en alles wat daarbij hoort. We willen graag dat leerlingen zich in allerlei situaties goed kunnen redden en zich thuis voelen in de wereld.

Het Cals College is een door het Nuffic gecertificeerde senior tto-school

ONDERBOUW EN BOVENBOUW

De onderbouw (het junior programme) duurt drie jaar. We geven dan ongeveer 70% van de lessen in het Engels. Onder de docenten bevinden zich momenteel zeven native speakers. Om leerlingen in sneller tempo het Engels bij te brengen, is het aantal lesuren Engels hoger dan in de andere klassen. Daarnaast zijn er veel extra activiteiten. In de derde klas doen leerlingen examen voor een Cambridge-taalcertificaat. Vanaf klas 4 krijgen leerlingen nog steeds een aantal vakken in het Engels.

In de bovenbouw is een belangrijke plaats ingeruimd voor het IB English programme (International Baccalaureate), een internationaal erkend certificaat dat een voorsprong oplevert in het vervolgonderwijs. Voor tvwo is dat IB English A programme, voor thavo is dat het IB English B programme.

Leerlingen krijgen daarnaast het vak Global Perspectives, waarbij ze internationale vraagstukken bestuderen en dan vooral de verschillende perspectieven van waaruit er naar deze internationale vraagstukken gekeken wordt. Een korte internationale stage, die bij voorkeur internationaal/Europees gericht is en waarbij Engels de voertaal is, vormt een vast onderdeel van het tweetalige programma. Net als in de onderbouw, zijn er ook in de bovenbouw extra activiteiten, zoals debatworkshops en een dramaworkshop. Verder zijn er optionele activiteiten zoals een speaking contest of de zogenaamde Model United Nations (MUN).

Document Technasium op het Cals: opdrachtgevers

Technasium

Het technasium is een onderwijsstroom voor havo- en atheneumleerlingen met belangstelling voor de wereld van bèta en techniek. Het kernvak van het technasium is het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

De eerste klas van het havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar, waarin ze zich oriënteren op het technasium. Ze krijgen daar het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium is leerlingen te laten ervaren wat ze in de maatschappij hebben aan vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen van het tweetalig vwo en gymnasium kunnen als zij dat willen, in klas drie door middel van een kort project ook kennismaken met het technasium.

In het technasium gaat het om denken én doen. Bedrijven en instellingen zijn opdrachtgevers en de opdrachten hebben altijd een technische, natuurwetenschappelijke basis. Leerlingen werken acht weken aan de opdracht: zij onderzoeken het probleem en proberen een oplossing te ontwerpen en te bouwen. Onderdeel van het onderzoek dat leerlingen doen is een werkbezoek. Op deze manier krijgen de leerlingen een goed beeld van het brede terrein van bèta, natuur en techniek.

Het technasium is een onderwijsstroom voor havo- en atheneumleerlingen met belangstelling voor de wereld van bèta en techniek. Het kernvak van het technasium is het examenvak Onderzoek & Ontwerpen (O&O).

De eerste klas van het havo/atheneum en atheneum is voor alle leerlingen een jaar, waarin ze zich oriënteren op het technasium. Ze krijgen daar het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Het doel van het technasium is leerlingen te laten ervaren wat ze in de maatschappij hebben aan vakken als wiskunde, biologie, natuurkunde en scheikunde. Leerlingen van het tweetalig vwo en gymnasium kunnen als zij dat willen, in klas drie door middel van een kort project ook kennismaken met het technasium.

In het technasium gaat het om denken én doen. Bedrijven en instellingen zijn opdrachtgevers en de opdrachten hebben altijd een technische, natuurwetenschappelijke basis. Leerlingen werken acht weken aan de opdracht: zij onderzoeken het probleem en proberen een oplossing te ontwerpen en te bouwen. Onderdeel van het onderzoek dat leerlingen doen is een werkbezoek. Op deze manier krijgen de leerlingen een goed beeld van het brede terrein van bèta, natuur en techniek.

Gedurende een project zijn de leerlingen vier uur per week met de opdracht bezig. Bij dit vak werken ze met opdrachten van externe opdrachtgevers, in plaats van met vooraf vastgestelde leerstof. Zowel het eindproduct als het proces worden beoordeeld.

In de bovenbouw kunnen leerlingen het vak O&O kiezen als examenvak in de bèta-profielen. Uiteindelijk leidt dit tot een havo- of vwo-diploma met een certificaat technasium. In het examenjaar ronden de leerlingen het vak af met een Meesterproef, die wordt begeleid vanuit het hoger onderwijs.

De manier van werken lijkt op de manier waarop in het hoger onderwijs onderzoek wordt gedaan: leerlingen leren op een projectmatige manier in een team te werken.

Cultuurprofielschool

Het Cals College is een erkende Cultuurprofielschool, omdat we het belangrijk vinden dat iedere leerlingen in aanraking komt met kunst en cultuur. Daarom doen we extra veel aan kunst en cultuur. 

In klas 1 en 2 krijg je de kunstvakken muziek, drama en beeldende vorming. In klas 3 krijg je muziek en beeldende vorming, en in klas 1 tot en met 4 het vak CKV, culturele kunstzinnige vorming.

Wil jij eindexamen in een kunstvak doen? Dat kan in muziek en tekenen. 

Mogelijkheden te over, zodat leerlingen hun eigen interesses en talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. 

CKV IN DE ONDERBOUW

In klas 1, 2 en 3 krijg je het vak CKV-onderbouw. In de brugklas bestaat dit uit drie oriëntatiecursussen van ongeveer tien weken waarin je kennismaakt met dans, audiovisueel (AV-film) en design. Na een half jaar, als je de kunstvakken hebt leren kennen, kies je voor een specialisatie: muziekklas, toneelklas of atelierklas.

In de tweede en derde klas kies je vervolgens uit een van de zes disciplines: muziek, toneel, atelier, AV-film, dans en design. Allemaal praktische vakken: je gaat muziek maken, toneel spelen, filmen, dansen en ontwerpen.

CKV-presentaties:
In het eerste jaar sluiten we het CKV- jaar af met de CKV-Carrousel, een wervelende presentatieavond voor ouders en klasgenoten. Ook klas 2 en 3 sluiten het jaar af met presentaties aan ouders en klasgenoten.

CKV IN DE BOVENBOUW

Alle leerlingen in havo 4, vwo 4 en vwo 5 krijgen het vak CKV dat meetelt voor het examendossier. Daarbij ligt de nadruk op kunstbeschouwing, kunstbeleving en reflectie. De aandacht verschuift meer naar het ontwikkelen, onderzoeken en verwoorden van jouw eigen, unieke smaak op het gebied van kunst en cultuur. Uiteraard staan er ook praktijkgerichte activiteiten op het programma, zoals fotografie, muziek, toneel, film en beeldend.

CULTUURPRESENTATIES

De examenklassen presenteren hun werk tijdens de examenconcerten of exposities. Daarnaast zijn er muziekklasavonden en cultuuravonden, waar leerlingen mogen optreden en laten zien wat ze allemaal in huis hebben. Ouders, familie en vrienden zijn meer dan welkom! Ook is er het Cals Filmfestival voor leerlingen uit de eerste, tweede en derde klas. Daarbij worden de beste films vertoond, die ze bij AV-film hebben gemaakt. De vijf winnende films worden ingezonden voor het landelijke scholierenfilmfestival, het NFFS, dat plaatsvindt in september. Daar wint het Cals regelmatig prijzen!

Het Cals College is een erkende Cultuurprofielschool.

VOORSTELLINGEN EN PROJECTEN MET PROFESSIONALS

Elk jaar gaan alle klassen onder schooltijd naar een professionele theatervoorstelling in het Cals Theater. Deze voorstellingen worden in de CKV-lessen verwerkt. Voor leerlingen die meer willen en kunnen, zijn er uitdagende projecten met kunstenaars binnen en buiten de klas. Het Cals College werkt onder meer samen met Kunstencentrum de Kom, TivoliVredenburg en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Voor leerlingen met het vak CKV in de bovenbouw organiseren we de Cultuurdag.

MUSICAL- & TONEELPRODUCTIES

Op het Cals zijn elk jaar twee musicals. Een grote groep eerste- en tweedeklassers werkt elke week aan de onderbouwmusical. Met livemuziek gespeeld door het orkest, toneel, zang en dans en prachtige kostuums en met een decor- en techniekploeg. De musical wordt drie keer opgevoerd voor publiek.

Klas 3 tot en met 6 heeft z’n eigen musical, met orkest, toneel, dans, kostuums en decor en theatertechniek. De mooiste musicalliedjes komen op de Cals-cd en er is een team van leerlingen dat alles professioneel op video vastlegt.

Binnen het vak klassieke en culturele vorming (KCV) werken gymnasiasten aan een klassieke theaterproductie in een eigentijdse bewerking die zij voor gymnasiumklassen en ouders opvoeren.

Voor de leerlingen die meedoen én voor het publiek zijn deze presentaties en voorstellingen één groot feest.

CULTUURKAART

Alle leerlingen van het Cals krijgen een cultuurkaart uitgereikt. Aan deze inmiddels digitale kaart is een budget verbonden van €15 per leerling. Op het Cals College besteden we dit budget collectief aan voorstellingen, evenementen en workshops onder schooltijd. Met deze pas kunnen leerlingen verschillende kortingen krijgen in onder andere musea, theaters, bioscopen, bij instellingen en winkels.

CULTUUR OP FACEBOOK

We hebben verschillende Facebookpagina’s en Instagramaccounts waar we ook nieuws van de culturele activiteiten delen:

VIDEO CULTUURPROFIELSCHOOL

Media academie

De media academie is er speciaal voor leerlingen in havo 2 met interesse voor journalistiek, grafische vormgeving, vloggen en bloggen. In de media academie werken de vakken Nederlands, geschiedenis en CKV samen. Leerlingen leren onder andere hoe het is om een journalist te zijn, hoe ze bronnen op echtheid kunnen beoordelen en hoe om te gaan met de verschillende vormen van media, zoals video, fotografie en print.

Dit betekent dat de leerlingen vaak buiten de school actief bezig zijn met het maken van reportages en op een zeer praktische manier aan de gang gaan met de lesstof. Hierdoor wordt hun analytisch denkvermogen getraind en leren zij de huidige samenleving beter begrijpen.

Uitwisseling

Wij bieden verschillende buitenlandse reizen en uitwisselingen aan. We geloven dat uitwisselingen een unieke mogelijkheid bieden voor de leerlingen om in contact te komen met internationale leerlingen en een kijkje te nemen hoe het er op een school in een ander land aan toe gaat.

Een uitwisseling bestaat altijd uit twee delen: een deel speelt zich af in het buitenland waarbij de leerling van het Cals wordt gekoppeld aan een leerling van de partnerschool en ook in het gezin van deze ‘exchange partner’ verblijft. Het andere deel speelt zich in Nederland af waarbij de buitenlandse leerling in het gastgezin van de Cals-leerling meedraait. De combinatie van uit je comfortzone stappen, (internationale) vriendschappen maken en de culturele uitjes die je tijdens de uitwisseling onderneemt, zorgen ervoor dat veel leerlingen de uitwisselingen als één van de hoogtepunten op het Cals College beschouwen! Het Cals College heeft meer dan 25 jaar ervaring met uitwisselingen.

Als school bieden wij de volgende uitwisselingen aan. Voor meer specifieke informatie over de betreffende uitwisseling kun je doorklikken via de link:

Naast de uitwisselingen organiseren wij ook nog een vrijwilligersproject in Roemenië. Voor verdere informatie:

ALGEMENE SELECTIECRITERIA

De reis naar Estland, Barcelona en Roemenie zijn alleen voor leerlingen die regulier havo/vwo doen. De China-uitwisseling is voor zowel regulier vwo als tto-leerlingen met voorrang voor leerlingen die Chinees volgen of minimaal in klas 1 en 2 Chinees hebben gevolgd. Voor alle reizen geldt dat bij teveel aanmeldingen leerlingen die nog niet mee zijn geweest op een zelfgekozen uitwisseling voorrang krijgen ten opzichte van leerlingen die dit al wel een keer hebben gedaan.

Activiteiten

Hoewel onderwijs natuurlijk centraal staat op het Cals College, bieden we nog veel meer groeimogelijkheden. Je kunt alle kanten op! Je kunt meedoen aan speciale activiteiten om je eigen talenten te ontwikkelen, bijvoorbeeld aan Chinees, filosofie, een Goethe (Duits) of Delf Scolaire (Frans) certificaat behalen. Ook bieden we je volop mogelijkheden om kennis te maken met andere landen en culturen. Nieuwsgierig? Bekijk ons overzicht hieronder.

Daarnaast zijn er veel jaarlijks terugkerende activiteiten zoals sporttoernooien, schoolfeesten, sinterklaas- en kerstviering.

Audiovisueel

Cals Filmeducatie

Cals is een van de weinige scholen in Nederland waar Filmeducatie in het curriculum van de onderbouw zit. Leerlingen maken kennis met de filmtaal, de taal van beeld en geluid. Een taal die ze zeker in deze tijd vloeiend moeten leren spreken. Ze leren kritischer en bewuster kijken naar film kijken en maken vooral ook zelf korte filmopdrachten, zodat filmervaring meer betekenis krijgt. Hiermee sluiten we aan op de vijf vaardigheden van de leerlijn filmeducatie: beleven, verwoorden, onderzoeken, reflecteren en creëren.
In klas 1 maken alle leerlingen kennis met het vak audiovisueel. We kijken korte filmpjes en maken kennis met het vertellen van een verhaal in beeld en geluid d.m.v. cameravoering, geluid, acteren en montage. Uiteraard gaan ze ook zelf aan de slag. In de klas 2 kunnen leerlingen ervoor kiezen om twee jaar lang één uur in de week het vak te volgen. Ze werken hier aan verdieping van hun filmbekwaamheid. In de loop van het jaar maak je veel filmpjes binnen en buiten de lessen.

Cals en de festivals

Door met verschillende festivals mee te doen willen we leerlingen stimuleren en uitdagen om tot een hoger niveau te komen. Je leert andere leerlingen kennen met dezelfde ambitie of hobby. En het is leuk om te zien wat leeftijdsgenoten kunnen maken en te genieten elkaars werk!

Het Nederlands Film Festival (NFF)

Met de derde klassen audiovisueel doen we mee met het Nederlands Film Festival in Utrecht, waar in een dagdeel een complete film met filmposter wordt gemaakt in de filmstad Utrecht. De beste films worden beoordeeld door een vakjury en kunnen in aanmerking komen voor een Junior gouden kalf. Er zijn al verschillende kalveren veroverd. De workshops zijn in Utrecht. Het Junior Gouden Kalverengala is eind september en was dit jaar in Kinepolis in Utrecht. Hier hebben de leerlingen maar liefst 4 nominaties en 2 gouden kalveren in de wacht gesleept!

Nederlands Film Festival voor Scholieren

Als je filmpje opvalt, omdat het zo goed en origineel is, dan vragen we je om mee te doen aan de diverse (film-)talent festivals, zoals het Nationaal Film Festival voor Scholieren (NFFS) of aan Kunstbende. Beide festivals zijn gericht op coaching en het bieden van een podium. Aan het NFFS doen jaarlijks 500 scholieren en hun docenten mee. Het festival vindt plaats in september. Op de festivaldag in Lelystad volgen de deelnemers verschillende workshops en doen ze inspiratie op en wordt hun film op het grote doek vertoond. Natuurlijk is er een competitie die misschien wel de weg opent naar andere filmfestivals! Op het festival krijgen groepen scholieren een eigen dagprogramma.

Voor wie?
Voor vijf filmcrews die dat jaar de meest inspirerende films hebben gemaakt. Ook leerlingen uit de bovenbouw die het vak niet meer hebben kunnen hier zeker aan meedoen.

Zijn er selectiecriteria?
Iedereen die in aanmerking wil komen met hun film kan zich opgeven. Je kunt meedingen in de categorie One minute/Animatie/Documentaire/Fictiefilm/Muziek Videoclip. De docenten kiezen er vijf uit die het Cals gaan vertegenwoordigen.

Waar en wanneer?
Meestal op een maandag in september in de schouwburg van Lelystad.

Wat zijn de kosten?
Geen.

Hoe schrijf je je in?

Via de docent audiovisuele vorming, mw. E. Stein.

Dit schooljaar zijn de leerlingen in de prijzen gevallen:
2e prijs animatie onderbouw en 1e prijs fictie onderbouw.

https://nffs.nl/films-2/winnaars-2022/

Voor de 1e prijswinnaars is er de felbegeerde reis naar het CAMERA ZIZANIO festival, onderdeel van Olympia Jeugdfilm Festival in Griekenland te winnen. Er mogen echter maximaal 2 leerlingen per productie mee.

Contactpersoon
Mw. E. Stein, e.stein@cals.nl

KLUB Kunstbende

Kunstbende is hét creatieve platform voor jongeren van 13 t/m 18 jaar binnen de categorieën: Muziek, DJ, Film, Taal, Expo, Fashion, Influencer, Dans en Theater.

Voor wie?

Voor iedereen tussen de 13 t/m 18 jaar die een podium zoekt. Duik in Klub Kunstbende en leer nieuwe skills, krijg feedback van professionals of doe podiumervaring op tijdens de voorronde. Vallen en opstaan hoort erbij. Kunstbende support je! Haal eruit wie erin zit.

Je kunt alleen meedoen, maar ook met een hele groep. Je doet mee in je eigen tijd. Je mag ook in meerdere categorieën tegelijk meedoen.

Zijn er selectiecriteria?
Per categorie zijn er verschillende selectiecriteria. Deze vind je op de site www.kunstbende.nl.

Waar en wanneer?
De voorronde is op zaterdag 24 juni 2023 tussen 13.30 – 21.00 uur in de Flint in Amersfoort.

Wat zijn de kosten?
Geen.

Hoe schrijf je je in?
Let op: voor Muziek en DJ zijn aparte selectierondes. Voor de overige categorieën kun je je aanmelden tot 18 juni 2023.
Meedoen aan Kunstbende 2023? Schrijf je dan snel hier in!
Meer informatie te vinden op www.kunstbende.nl

Contactpersoon
Mw. E. Stein, e.stein@cals.nl

Bovenbouwmusical

De bovenbouwmusical is een musical waaraan iedere leerling uit klas 3 t/m 6 kan meedoen. Voor elke leerling is er wel een manier om zijn of haar talent in te zetten. Je kunt kiezen of je wilt acteren, dansen, decorbouwen, grimeren, kostuums wilt ontwerpen; of dat je je liever bezighoudt met koor, orkest of de licht- en geluidstechniek. Overal krijg je professionele begeleiding bij. Het is leuk leerlingen uit andere klassen te leren kennen en met z’n allen een fantastisch eindproduct te maken.

Voor wie?

Leerjaar 3 t/m 6 (alle niveaus).

Zijn er selectiecriteria?

Voor alle onderdelen doe je auditie.

Wanneer?

Wekelijks van oktober t/m april.

Waar?

Op school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

Eind september is er een informatiemiddag waar leerlingen te horen krijgen welk stuk dat schooljaar opgevoerd gaat worden. Je kunt dan een inschrijfformulier meenemen, dat je binnen een week weer inlevert.

Contactpersoon

Mw. S. Versteeg, s.versteeg@cals.nl 

Cambridge Advanced

Ben je goed in Engels en wil je nog beter worden? Kom dan je CAE halen! Voor dit Certificate in Advanced English krijg je bijna een jaar lang 1 uur per week CAE-les: Engels op een hoog niveau. Aan het eind doe je examen in alle vaardigheden en heb je een internationaal erkend certificaat.

Voor wie?

CAE is bedoeld voor leerlingen die goed zijn in Engels, het examen is op hoog niveau. Vanaf havo 4 en vwo 4 mogen leerlingen meedoen. In havo 5 en vwo 6 is het ook mogelijk om CAE te volgen, maar het examen hiervan is in juni, de eindexamens op school eindigen in mei, dus hou daar rekening mee.

Zijn er selectiecriteria?

Je kunt meedoen als je groen licht krijgt van de docent(e) Engels die jou op dat moment het beste kan beoordelen als het gaat om je niveau, werkhouding, doorzettingsvermogen, etc.

Wanneer vindt de activiteit plaats?

CAE loopt van augustus tot juni. (Eindexamens van school zijn in mei, maar je kan uiteraard de CAE-lessen blijven volgen).

Waar vindt het plaats?

De lessen vinden plaats aan de randen van het rooster, altijd op school.

Wat zijn de kosten?

De ouders betalen voor het examen CAE, de lessen en het lesmateriaal. Dit examen vindt plaats buiten school en de prijs is dus afhankelijk van de organisatie.

Hoe schrijf je je in?

Je kunt je inschrijven bij mw. Willard.

Contactpersoon

Mw. Willard, a.willard@cals.nl, mw. Isaac, k.isaac@cals.nl, mw. Heller m.heller@cals.nl

Debating

In de vierde klas van het tweetalig vwo krijgen al onze leerlingen een paar keer een debating workshop, om de grondbeginselen van het debatteren (in het Engels) te leren. Als je daar meer mee wilt doen, kun je deelnemen aan een sessie van de Model United Nations (MUN). Dat is een simulatie van de conferenties zoals die door de Verenigde Naties worden gehouden. Goed om te leren debatteren in het Engels en om je bewust te worden van politieke, sociale en economische vraagstukken in internationale context! Deze (internationale) sessies worden op verschillende onderwijsinstellingen in Nederland gehouden. Ze duren een weekend. Het Cals doet ook waar mogelijk mee aan een MUN in het buitenland en aan andere debatmogelijkheden, zoals competitions uitgeschreven door het Europees Platform.

Voor wie?

Voor leerlingen op het tweetalig vwo in de klassen 4, 5 en 6.

Zijn er selectiecriteria?

Gemotiveerde leerlingen die tijd willen vrijmaken voor het oefenen en het meedoen (in het weekend!) zijn van harte welkom.

Wanneer?

Door het jaar heen; meestal doen wij mee aan twee MUN’s. In januari organiseren we een Cals MUN. Voor meer informatie klik hier.

Waar?

Een MUN vindt plaats op een onderwijsinstelling in Nederland en als het mogelijk is doen we ook mee aan debatten in het buitenland.

Wat zijn de kosten?

Het Cals College betaalt een deel van de inschrijfkosten, leerlingen betalen zelf de inschrijfkosten en de reiskosten en het verblijf (meestal in een youth hostel).

Hoe schrijf je je in?

Via de docent Engels mw. A. Sofogiannis.

Contactpersoon

Mw. A. Sofogiannis, a.sofogiannis@cals.nl en mw. M. Heller, m.heller@cals.nl

DELF Scolaire

Op het Cals bieden we je de mogelijkheid om een officieel diploma voor Frans te halen. Als je voor het DELF scolaire examen slaagt, dan krijg je een door het Franse Ministerie van Onderwijs erkend diploma, dat overeenkomt met het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) van de Raad van Europa. www.erk.nl

De pluspunten van het DELF:

 • het is internationaal erkend;
 • alle taalcompetenties worden getoetst: luistervaardigheid, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid;
 • je diploma is onbepaalde tijd geldig.

Wij bieden, in samenwerking met het Institut Français in Den Haag, elk jaar het A2, B1, en B2 examen aan. Je wordt in de cursus uitgedaagd om in levensechte situaties te communiceren en alle taalvaardigheden verder te ontwikkelen. Zit je in de 3e klas en kies je geen Frans in de bovenbouw, dan vormt een diploma op niveau A2 een mooie afronding en biedt het je wellicht kansen voor de toekomst.

Voor wie?

 • A2: (T)vwo/gym 3 of 4 en havo 4
 • B1: (T)vwo/gym 4 en 5, eventueel havo 5
 • B2: (T)vwo/gym/havo 5 en 6

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria voor A2. Voor B1 en B2 moet je het vak Frans hebben in de bovenbouw.

Wanneer?

De extra lessen worden gegeven van november tot maart of juni, afhankelijk van het niveau.

Waar?

De voorbereiding en schrijftelijke examens zijn op school en het mondeling is op zaterdag op een andere DELF Junior school in de regio.

Wat zijn de kosten?

 • A2: € 135,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
 • B1: € 165,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
 • B2: € 180,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)

Hoe schrijf je je in?

Je krijgt een brief met informatie en formulieren in juni vóór het nieuwe schooljaar. De informatieavond en inschrijving vinden plaats in oktober.

Contactpersoon

Mw. C. Bouillard, coördinator en examinator DELF Junior examens, c.bouillard@cals.nl

Filosofie

Nadenken over moeilijke vraagstukken, filosoferen met medeleerlingen, flink je hersens oprekken: dat doen we bij filosofie. In een reeks van 10 lessen krijg je hersenkrakende problemen voorgeschoteld die om een oplossing vragen. In deze lessen stellen we je eigentijdse, filosofische vragen over de wereld van vandaag. Dat maakt je sterker in redeneren maar ook in Nederlands. Ongemerkt leer je veel extra vaardigheden die je in de bovenbouw en bij je vervolgstudie goed kan gebruiken.

Een paar reacties van leerlingen die deze lessenserie hebben gevolgd: ‘We moesten echt hard nadenken’ en ‘De hele week leren we van alles, maar bij filosofie leer ik het meest!’

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerde leerlingen in klas 2.

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria.

Wanneer?

We starten na de herfstvakantie.

Waar?

De lessen worden gegeven op school, op donderdag het zesde uur.

Wat zijn de kosten?

€ 30,- inclusief lesmateriaal.

Contactpersoon

Mw. K. Kotterer, k.kotterer@cals.nl

Giving Back

Ontdek wat jouw talent is!

Giving Back is een scholierenprogramma voor talentvolle en ambitieuze scholieren, die het netwerk missen om deze talenten in hun latere carrière te verzilveren. Je wordt gekoppeld aan een mentor uit het bedrijfsleven of een non-profit organisatie. Zo kun je je met extra steun in de rug van de mentor oriënteren op een vervolgopleiding of beroep. Je kunt gedurende het jaar al jouw vragen stellen over wat jij wilt studeren, hoe je dat het beste aanpakt en wat je met je studie uiteindelijk kunt gaan doen. Daarnaast volg je verschillende workshops. De thema’s zijn o.a. effectief communiceren, netwerken, persoonlijk leiderschap, recht en advocatuur. De mentoren doen mee op vrijwillige basis en hebben ervoor gekozen op deze manier ervaring en tijd te steken in de samenleving.

Stichting Giving Back is al 20 jaar actief om jongeren te laten ontdekken wat hun talent is en ondersteunt deze leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. Zo kunnen zij zich ontwikkelen tot (zakelijk) succesvolle volwassenen in de samenleving. Hierdoor worden deze leerlingen zelf weer een voorbeeld voor hun omgeving.

Voor wie?

 • leerlingen in havo 4 en 5
 • leerlingen in vwo 5 en 6

Zijn er selectiecriteria?

Giving Back is bedoeld voor goed presterende leerlingen of leerlingen met een uitzonderlijk talent, van wie de ouders maximaal een mbo-opleiding hebben gevolgd.

Wanneer?

Van oktober/november in het voorexamenjaar tot en met december in het examenjaar.

Waar?

Buiten school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

In april/mei vindt selectie plaats via mentoren en docenten, maar je kunt je ook zelf aanmelden. Als je aan de criteria voldoet, moet je om toegelaten te kunnen worden een motivatiebrief schrijven en volgt een intakegesprek.

Contactpersoon

Mw. T. Rovers, schoolcoördinator Giving Back, t.rovers@cals.nl

Goethe

Op het Cals bieden we je de mogelijkheid om een officieel certificaat voor Duits te behalen. Als je voor het Goethe-examen slaagt, krijg je een internationaal erkend diploma, dat taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK) documenteert.

Binnen het Europees Referentiekader zijn er zes niveaus:

 • A1 en A2 = basisgebruiker,
 • B1 en B2 = onafhankelijke gebruiker,
 • C1 en C2 = vaardige gebruiker.

Wij bieden, in samenwerking met het Goethe-Institut Amsterdam, elk jaar het B1, B2 en C1 examen aan. Je wordt in de cursus uitgedaagd om in levensechte situaties te communiceren en alle taalvaardigheden verder te ontwikkelen. Zit je in de derde klas en kies je geen Duits in de bovenbouw? Dan vormt een diploma op niveau B1 een mooie afronding en biedt het je wellicht kansen voor de toekomst.

Voor wie?

B1: (T)vwo/gym/havo 3 of 4
B2: (T)vwo/gym/havo 4 of 5
C1: (T)vwo/gym 5 of 6

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria voor B1.
Voor B2 en C1 moet je Duits als vak hebben in de bovenbouw.
Voor C1 moet je een B2 diploma hebben met ‘gut’ of ‘sehr gut’.
Bij twijfel graag contact opnemen met de docent Duits.

Wanneer vindt de activiteit plaats?

Extra lessen krijg je vanaf periode 2 tot ongeveer april. Het Goethe-examen (schriftelijk en mondeling) vindt plaats in april/mei.

Waar?

De voorbereiding is op school. Het examen wordt bij het Goethe-Institut in Amsterdam of Rotterdam afgenomen. (Bij voldoende aanmeldingen zou het examen eventueel ook op school kunnen plaatsvinden.)

Wat zijn de kosten?

B1: € 190,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
B2: € 220,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)
C1: € 240,- (incl. voorbereiding, materiaal, examen)

Hoe schrijf je je in?

Er is een informatiemiddag voor leerlingen op 3 november om 14.30 uur. Je kunt je begin november inschrijven voor B1, B2 en C1 met een formulier dat verkrijgbaar is bij de docenten Duits.

Contactpersoon

Mw. J. Schmidt, j.schmidt@cals.nl

Jong Ondernemen en Cals Business College (CBC)

Ben je een ondernemend type? Richt dan met een groepje medeleerlingen een eigen onderneming op. Dit is een Junior Company, zoals deze door de Stichting Jong Ondernemen in het leven is geroepen. Je verzint zelf je product, zoekt zelf financiers, doet zelf de in- en verkoop. Met andere woorden: je leert helemaal in het echt een eigen bedrijf opzetten en runnen! Op de havo heet dit project het Cals Business College en op het vwo heet dit project Jong Ondernemen.

Voor wie?

Leerlingen uit havo 4 en vwo 5.

Zijn er selectiecriteria?

Je volgt het vak bedrijfseconomie en je moet een motivatiebrief schrijven om deel te nemen. Bij te veel aanmeldingen zijn je cijfers voor het vak bedrijfseconomie en economie een selectiecriterium.

Wanneer?

Gedurende het hele schooljaar op de dinsdag. Havo 4 werkt aan het CBC op dinsdagen van 09:00u tot 14:30 uur. Vwo 5 werkt aan Jong Ondernemen op dinsdagmiddag na het laatste lesuur voor 1,5 uur per week.

Waar?

Wekelijks op school, maar het verkopen van je product doe je grotendeels buiten school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten voor Jong Ondernemen voor het vwo.
Voor het Cals Business College op de havo vragen wij een ouderbijdrage van 50 euro om gastsprekers, trainingen van externen en andere buitenschoolse activiteiten te kunnen betalen.

Hoe schrijf je je in?

Aan het einde van het schooljaar krijgen leerlingen en ouders informatie over het project. Dan moet je je motivatiebrief schrijven en vindt de selectie plaats.

Contactpersoon

Jong Ondernemen: mw. D. Bus, d.bus@cals.nl, CBC: dhr. P. Molendijk, p.molendijk@cals.nl en dhr. B. Bogers, b.bogers@cals.nl.

Kangoeroewedstrijd

De kangoeroewedstrijd is een landelijke wedstrijd waarin je dertig vraagstukken moet oplossen. Daarvoor moet je creatief omgaan met kennis van wiskunde, logica en getallen. Je kunt steeds kiezen uit vijf antwoordmogelijkheden en de opgaven worden gaandeweg steeds moeilijker.

Voor wie?

Voor leerlingen uit de onderbouw, leerlingen uit de bovenbouw mogen eventueel ook deelnemen.

Zijn er selectiecriteria?

Nee, iedereen kan meedoen.

Wanneer?

Elk jaar in maart. In het voorjaar van 2023 vindt er geen kangoeroewedstrijd plaats.

Waar?

De wedstrijd vindt plaats op school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

De inschrijving verloopt via je wiskundedocent of via de contactpersoon.

Contactpersoon

Mw. T. Kamps, t.kamps@cals.nl

Kloosterbezoeken

Kloosters, religieus leven, geloof centraal, kracht van het gebed, ontzeggen van aardse zaken als bezit, relatie en leven in gehoorzaamheid. Een boeiende ervaring. Al meer dan twintig jaar geeft het Cals de mogelijkheid een deel van dat leven mee te maken. Ook voor niet gelovige mensen een boeiende ervaring. Met name door de stilte en de regelmaat. Cadans van vaste gebedstijden, psalmen zingen op een vast ritme, de stilte ervaren.

Voor wie?

Leerlingen uit havo 5 en vwo 6.

Zijn er selectiecriteria?

Je motivatie en datum van aanmelding zijn criteria bij de selectie.

Wanneer?

Oktober of november.

Waar?

In een Brabants of Gelders klooster.

Wat zijn de kosten?

Kosten € 65.

Hoe schrijf je je in?

Inschrijving via www.informatica-cals.nl/klooster. Nadere informatie hierover verloopt via dhr. E. Hoogendijk.

Contactpersoon

Dhr. E. Hoogendijk, e.hoogendijk@cals.nl

Koorproject met HKU

Vind je het leuk om te zingen in een koor? Tijdens ons koorproject ga je op maandag en dinsdagmiddag naar het Utrechts Conservatorium. Daar studeer je onder leiding van studenten van de Opleiding Docent Muziek en docenten van het conservatorium een gevarieerd repertoire aan meerstemmige koorstukken in. Dat gebeurt in kleinere koren en in het grote koor.
Je bent intensief met meerstemmig zingen in koorverband bezig. Je traint je zangstem en muzikaal voorstellingsvermogen. Je leert in korte tijd muziek tot je te nemen en uit te voeren. Bovendien maak je kennis met een hbo-kunstopleiding en werk je samen met studenten en scholieren van andere scholen.
Op vrijdagavond is de uitvoering voor je ouders, familie en andere belangstellenden op het conservatorium of elders, bijvoorbeeld in TivoliVredenburg.

Voor wie?

Voor bovenbouwleerlingen met muziek en/of CKV.

Zijn er selectiecriteria?

Je moet gemotiveerd genoeg zijn om drie dagen intensief met zingen bezig te zijn. Een goede zangstem is niet noodzakelijk; het gaat om het leerproces en het plezier in zingen!

Wanneer?

Het tijdstip wordt elk jaar in overleg met het conservatorium vastgesteld.

Waar?

Het project vindt plaats op het conservatorium.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

We werven leerlingen in de bovenbouw lessen muziek en CKV, de sectie muziek verzorgt de inschrijvingen.

Contactpersoon

Dhr. Y. Gaertner, y.gaertner@cals.nl

Natuurkunde Olympiade

Natuurkunde Olympiade is een uitdagende wedstrijd voor natuurkundeleerlingen. De voorronde vindt plaats in vwo 5. Ben je door de voorronde heen? Dan begeleiden we je op school ter voorbereiding op de wedstrijd.

Voor wie?

Voor leerlingen uit vwo 5 en 6.

Zijn er selectiecriteria?

Iedereen die natuurkunde volgt mag meedoen en ook de vakdocent nodigt leerlingen uit.

Wanneer?

De voorronde is op school, meestal eind januari.

Waar?

Op school in een tussenuur of na schooltijd. Je hebt minstens twee uur nodig voor de wedstrijd.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

Via de vakdocenten.

Contactpersoon

Dhr. M. van de Ven, m.vd.ven@cals.nl

Onderbouwmusical

De onderbouwmusical is een musical waar iedere leerling uit klas 1 en 2 zich voor kan opgeven. Voor elke leerling is er wel een manier om zijn of haar talent in te zetten. Je kunt kiezen of je wilt acteren en zingen, dansen, decorbouwen, wilt leren hoe theatertechniek werkt of deel wilt uitmaken van het orkest. Overal krijg je professionele begeleiding bij van enthousiaste docenten. Het is leuk leerlingen uit andere klassen te leren kennen en met z’n allen een fantastisch eindproduct te maken waar je trots op kunt zijn.

Voor wie is de activiteit

Alle eerste en tweede klassen.

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn audities waar je met succes doorheen moet komen!

Wanneer?

Elke woensdagmiddag van half september t/m half februari plus een repetitieweekend in januari en een vrijdagavond en hele zaterdag voor de voorstellingen in februari.

Waar?

Op school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

In september is er een informatiemiddag. Hier krijg je een inschrijfformulier dat je inlevert in de blauwe ton in de C vleugel beneden.

Contactpersoon?

Mw. A. Slagmolen, a.slagmolen@cals.nl

Reanimatiecursus

Elk jaar krijgen in Nederland meer dan 15.000 mensen een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het uitvoeren van reanimatie voordat professionele hulpverleners arriveren is dan van levensbelang. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in staat zijn om een reanimatie uit te voeren.

Tijdens de basiscursus reanimeren leren de leerlingen vast te stellen wanneer er gereanimeerd moet worden en om zo snel mogelijk te alarmeren door op de juiste manier 112 te (laten) bellen. Het belangrijkste deel van de les bestaat uit het geven van hartmassage en mond-op-mond-beademing. Tenslotte leren de leerlingen om te werken met een Automatische Externe Defibrillator, meestal AED genoemd. Bij gebruik van de AED binnen enkele minuten kan de overlevingskans meer dan 60% bedragen.Tijdens de les lichamelijke opvoeding krijgen de leerlingen een basiscursus reanimatie. Een jaar later krijgt iedereen een herhalingsles, om te zorgen dat de vaardigheid niet wegzakt.

We willen ook reanimatielessen aanbieden aan ouders. U krijgt dan een cursus van 4 uur van een NRR-gecertificeerde docent. Hierin wordt hetzelfde behandeld als bij de leerlingen, maar uitgebreider.

Voor wie?

Voor alle leerlingen in klas 4 en 5.
Voor ouders van alle leerlingen. Jaarlijks worden ouders uit bepaalde jaarlagen direct uitgenodigd.

Zijn er selectiecriteria?

Nee.

Wanneer vindt het plaats?

Gedurende het schooljaar, voor de leerlingen in de les lichamelijke opvoeding. Voor ouders ’s avonds van 17:30 tot 21:30 uur.

Waar?

Op school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten voor leerlingen. Voor ouders kost de cursus € 10,-.

Hoe schrijf je je in?

Leerlingen hoeven zich niet in te schrijven.
Ouders kunnen reageren op de uitnodigingsmail, of contact opnemen met Dhr. C. Wilders.

Contactpersoon

Dhr. C. Wilders, c.wilders@cals.nl

Roemeniëreis

Wij bieden eind maart/begin april 2023 een reis aan in samenwerking met de Stichting Roemeense Kinderhulp. Deze stichting ondersteunt de lokale bevolking en met name de kinderen in Sovata Roemenië. Zij zijn hierin al ruim 25 jaar actief.
We hebben een sociaal project met aanvullende culturele aspecten voor ogen. Ook is er ruimte voor activiteiten met leeftijdsgenoten: kortom een afwisselend programma.

We vliegen vanuit Eindhoven naar het Roemeense Cluj. Met de bus gaan we naar onze standplaats Sovata. Je werkt mee aan het samenstellen van voedselpakketten (deels van sponsorgeld in Nederland) en onder begeleiding van een sociaal werkster, van een erkende stichting, worden de pakketten naar de doelgroep gebracht. Je gaat ook Engelse les geven aan Roemeense basisschoolleerlingen. Je bereidt je op school voor door o.a. het lesmateriaal te ontwikkelen.
We organiseren ook een gezamenlijk ontmoetings-/sportprogramma met Roemeense leeftijdsgenoten. Daarnaast staan er toeristische activiteiten op het programma. Je overnacht in tweetallen in Roemeense gastgezinnen.

Voor wie?

Leerlingen uit de vierde klassen, met uitzondering van tto-leerlingen.

Zijn er selectiecriteria?
We verwachten dat je een uitgebreide motivatiebrief schrijft en dat je bereid bent buiten schooltijd mee te doen aan voorbereidende- en sponsoringactiviteiten.

Als je mee wilt naar Roemenië, kun je niet deelnemen aan de musical. Dan moet je een keuze maken.

Wanneer er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, volgt een selectieronde.

Wanneer?
Eind maart/begin april 2023.

Waar?
Roemenië.
N.B. Het gaat hier niet om een uitwisseling.

Wat zijn de kosten?
Rond de €580.

Hoe schrijf je je in?
Aanmelding via de inschrijflijst, klik hier om je in te schrijven.

Contactpersoon
Mw. Weertman: (p.weertman@cals.nl)
Mw. Bellettini: (l.bellettini@cals.nl)

Scheikunde Olympiade

Bij de Scheikunde Olympiade maak je leuke en uitdagende scheikundeopdrachten op vwo-niveau en hoger. Leuk voor leerlingen met veel interesse in scheikunde en leerzaam voor wie wil weten hoe hij/zij ervoor staat!

Voor wie?

Leerlingen uit vwo 5 en 6.

Zijn er selectiecriteria?

Leerlingen met scheikunde in zijn/haar profiel in vwo 5 en 6 kunnen meedoen aan de scheikunde Olympiade.

Wanneer?

Meestal rond half januari.

Waar?

Ronde 1 is op school. Je hebt minstens 2 uur nodig voor het maken van de wedstrijd. Als je doorgaat naar ronde 2 volgt in maart ook op school. Ronde 3 vindt plaats op een universiteit.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

We vragen leerlingen in de klas zich op te geven bij de vakdocenten.

Contactpersoon

Mw. S. de Haar, s.de.haar@cals.nl.

Toptalent

Als je aan topsport doet, of intensief bezig bent met muziek of toneel, dan kost dat veel tijd. Op het Cals kun je in je schoolprogramma ruimte krijgen voor extra begeleiding. De toptalentcoördinator kan je helpen. Dit is maatwerk en per persoon verschillend. Hierbij valt te denken aan hulp bij het plannen en huiswerk en kijken naar de mogelijkheden van verlof bij trainingen, wedstrijden en optredens. Uiteraard blijft de studie prioriteit nummer 1, maar kan hier met hulp een goede balans in gevonden worden.

Voor wie?

Leerlingen in alle jaarlagen en niveaus.

Zijn er selectiecriteria?

Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen die in de problemen komen met hun schoolwerk vanwege sport, muziek of toneel.

Wanneer?

De begeleiding vindt plaats gedurende het hele jaar.

Waar?

Op school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe schrijf je je in?

Via de mentor en toptalentcoördinator.

Contactpersoon

Mw. I. Tammer, i.tammer@cals.nl

U-talent schoolprogramma en campusprogramma

Ben je geïnteresseerd in natuurwetenschap? Bij het U-talent schoolprogramma en campusprogramma dagen we je uit om je op projectbasis te verdiepen in natuurwetenschappelijke onderwerpen. Waarom vliegt een papieren vliegtuig? Hoe maak ik een biosphere? Hoe laat ik Arduino voor mij werken? Hoe maak ik een cryptosysteem? Kan ik kwik in goud laten veranderen?

Dit soort vragen proberen U-Talent leerlingen op het Cals College te beantwoorden. Leuk om te onderzoeken en het levert je ook nog eens een U-Talent certificaat op!

Voor wie

Onderbouw:

Klas 1 en 2: op school zijn er je 1 à 2 bijeenkomsten waar je jezelf voorbereid op de campusdag. Dat is één dag waarbij je nog dieper ingaat op één natuurwetenschappelijk onderwerp.

Klas 3: op school kom zijn er minstens 2 bijeenkomsten waar je jezelf voorbereid op de twee campusdagen. Dat zijn dagen waarop je nog dieper ingaat op twee natuurwetenschappelijke onderwerpen.

Bovenbouw:

We hebben in de bovenbouw een schoolprogramma en een campusprogramma. Leerlingen die mee doen met het schoolprogramma komen iedere dinsdag het 6e uur samen om met hun tutoren te werken aan een module. Er zijn drie periodes per jaar.

Het campusprogramma voor leerlingen havo 4 en 5 en leerlingen vwo 5 en 6 komt bovenop het schoolprogramma en is dus intensiever. De leerlingen die daaraan deelnemen moeten met eigen vervoer regelmatig naar De Uithof om naar de Hogeschool Utrecht (HU) of naar de Universiteit Utrecht (UU) te gaan.

Zijn er selectiecriteria?

In de klas 3 wordt er geadverteerd en kan je je aanmelden. We selecteren op basis van je cijfers voor de bèta vakken, je motivatie en we praten met je docenten voor de bètavakken.

Wanneer?

Gedurende het hele schooljaar.

Waar?

Op school, behalve de 2 moduledagen.

Wat zijn de kosten?

Het Cals betaalt de kosten voor het schoolprogramma en het campusprogramma, behalve het introductiekamp in vwo 5 en de buitenlandse excursie in vwo 6. Hiervoor ontvang je een rekening.

Hoe schrijf je je in?

Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mailtje naar m.vd.ven@cals.nl.

Contactpersoon

Dhr. M. van de Ven , m.vd.ven@cals.nl.

Kijk voor meer informatie over het U-talent programma op de website van U-talent.

Uitwisseling Barcelona

In havo en vwo 4 heb je de mogelijkheid om op uitwisseling te gaan naar Barcelona. Een ‘once in a lifetime’-opportunity die je schoolcarrière extra glans geeft. Na een selectie op basis van je motivatiebrief en de beschikbare plekken wordt je gematched met een leerling van een school in Barcelona. Jij slaapt één week bij zijn of haar familie en hij/zij één week bij jouw familie. We streven ernaar om de matching zo tof mogelijk te doen, dus met iemand bij wie duidelijke raakvlakken zijn qua interesses en hobby’s.

Tijdens de uitwisselingsweek doen we allerlei toffe dingen. In Barcelona gaan we natuurlijk langs de culturele highlights van de stad. We bezoeken onder andere de Sagrada Familia. Hoe vet is dat?! Maar ook zijn er natuurlijk allerlei activiteiten gericht op culturele uitwisseling. Denk aan taallessen, proeverijtjes van typische Spaanse lekkernijen, etcetera. ’s Avonds en in het weekend breng je tijd door met je uitwisselingspartner en zijn/haar familie. Vaak gaan jullie de hort op en ontmoeten jullie met meerdere uitwisselingsstudenten. Een onwijs toffe ervaring, waar je vaak nog heel lang daarna nog met heel veel plezier op terugkijkt!

Voor wie?

Voor vwo-leerlingen uit klas 4.
Leerlingen mogen eenmaal in hun schoolcarrière deelnemen aan een uitwisseling.

Zijn er selectiecriteria?

Er is een beperkt aantal plaatsen. Daarom moet je een motivatiebrief schrijven.
Daarnaast kijken we naar de verhouding jongens en meisjes in de Nederlandse en buitenlandse uitwisselinggroep.

Wanneer?

Naar Barcelona in/rond maart; ontvangst van de Catalaanse leerlingen in/rond mei.

Waar?

Activiteiten gedurende de uitwisselingen vinden plaats binnen en buiten de school.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor je deelname hangen met name af van de kosten van je vliegticket.
Die zijn variabel, maar liggen meestal tussen de € 350,- en de € 400,- naar Barcelona.

Hoe schrijf je je in?

De inschrijving voor Barcelona is geopend. Je ontvangt een link via magistermail.

Contactpersoon

Dhr. M. van de Ven, m.vd.ven@cals.nl en mevr. E. Rumke, e.rumke@cals.nl.

Uitwisseling China

In april vindt de jaarlijkse uitwisseling met onze partnerschool in China plaats. Een spannende maar prachtige reis waar onze leerlingen altijd erg naar uitkijken.
In september starten we al met het werven van de leerlingen. Vervolgens begint het voorbereidingstraject zodat we tijdig klaar zijn voor vertrek.

In april, een week voor de meivakantie, vliegen we allereerst naar Shanghai. Daar verblijven we twee dagen om de highlights van deze wereldstad te verkennen.
Daarna reizen we door naar Lianyungang. Een grote stad tussen Shanghai en Beijing waar onze partnerschool, Haizhou High School, is gevestigd. Je verblijft daar, individueel, vijf dagen bij een uitwisselingsstudent in het gezin. Op die manier word je ondergedompeld in de Chinese cultuur. Overdags volg je een lesprogramma op de Chinese school. Ook heb je nog een familiedag en ga je op pad samen met het Chinese gezin waar je verblijft.
Als afsluiting van de reis gaan we, alleen met onze eigen leerlingen, een paar dagen naar Beijing. Daar staan uiteraard o.a. De Verboden Stad en de Chinese muur op het programma.
Vervolgens vliegen we terug naar Nederland, waar de meivakantie inmiddels al een paar dagen begonnen is.

In oktober komen de Chinese studenten naar Nederland en volgen dan, naast een bezoek aan Amsterdam en Utrecht, bij ons op school een lesprogramma. Zij verblijven de hele week bij jou thuis thuis. Net als in China onderneem je dan ook familieactiviteiten buiten school om de Chinese leerlingen van de Nederlandse cultuur te laten proeven.

De Chinareis is een ervaring waar je jarenlang met plezier op kunt terugkijken.

Voor wie?

Voor de leerlingen uit de vierde klas die het vak Chinees hebben gevolgd en hun HSK-certificaat hebben behaald.
Voor leerlingen uit klas vwo 4.

Zijn er selectiecriteria?

We verwachten dat je een uitgebreide motivatiebrief schrijft.
Leerlingen die het HSK-certificaat hebben behaald hebben altijd voorrang.
Daarna volgen de vwo 4-leerlingen die nog geen (vrijwillige) uitwisseling hebben gedaan.
Tenslotte de vwo 4-leerlingen die wel al een uitwisseling hebben gedaan.
Er kunnen maximaal 30 leerlingen mee, waarbij ook gekeken wordt naar de verhouding tussen het aantal jongens en meisjes.
Wanneer er meer inschrijvingen dan plaatsen zijn, wordt er geloot.

Wat verwachten we van de leerlingen?

Naast een uitgebreide motivatiebrief de bereidheid om actief bij te dragen aan de voorbereidingen van deze uitwisseling.
Je moet stevig in je schoenen staan en bereid zijn uit je comfortzone te komen.
Tijdens de reis en de voorbereiding van deze reis worden diversen taken verdeeld.
We verwachten dat je aanwezig bent tijdens de voorbereidingsmiddagen buiten schooltijd.

Wanneer?

Nadere informatie volgt.

Waar?

Activiteiten gedurende de uitwisselingen vinden plaats binnen en buiten de school.

Wat zijn de kosten?

Ongeveer € 1650.

Hoe schrijf je je in?

De inschrijving voor China is reeds gesloten.

Contactpersoon

Mw. Liu, s.liu@cals.nl
Dhr. Van Der Put, w.vd.put@cals.nl
Dhr. Oudshoorn, f.oudshoorn@cals.nl

Uitwisseling Estland

Voor wie?

Voor havo/vwo leerlingen uit klas 3.
Leerlingen mogen eenmaal in hun schoolcarrière deelnemen aan een uitwisseling.

Zijn er selectiecriteria?

Er is een beperkt aantal plaatsen. Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier.
Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot. Er wordt gekeken naar de verhouding jongens-meisjes en naar jouw cijfers.

Wanneer?

Naar Estland in januari/februari; ontvangst van de Baltische leerlingen in maart/april.

Waar?

Activiteiten gedurende de uitwisselingen vinden plaats binnen en buiten de school.

Wat zijn de kosten?

Kosten voor je deelname hangen met name af van de kosten van je vliegticket. Die zijn variabel, maar liggen meestal rond de € 500.

Hoe schrijf je je in?

De inschrijving voor Estland is geopend. Inschrijven kan via het aanmeldformulier dat leerlingen bij de voorlichting gehad hebben. Het aanmeldformulier kan je ook opvragen via de mail bij mw. Van Gestel of mw. Korver.

Contactpersoon

Mw. I van Gestel, i.van.gestel@cals.nl en mw. C. Korver, c.korver@cals.nl.

Vooropleiding conservatorium

In een kleine groep begeleiden we leerlingen in hun voorbereiding op het toelatingsexamen van het conservatorium. Er is ruimte voor je persoonlijke wensen en we besteden ook veel aandacht aan het theoriegedeelte van de toelating, zoals:

 • intervallen herkennen, zingen en noteren,
 • ritmisch en melodisch dictee,
 • akkoorden in omkeringen herkennen, zingen en noteren,
 • toonladders herkennen, zingen en noteren,
 • van blad zingen.

Je krijgt inzicht in wat de opleiding precies inhoudt, wat de verschillen zijn tussen de verschillende conservatoria en of je op het juiste niveau zit. Je sluit de cursus af met het voorspelen aan elkaar van één of meerdere stukken die je bij je toelating gaat spelen. Je krijgt inhoudelijk feedback en leert alvast om je zenuwen in bedwang te houden!
De cursus is niet bedoeld als vooropleiding, maar geeft je handvatten zodat je je zelfstandig en gericht verder kunt ontwikkelen. Voor een echt goede voorbereiding adviseren we je om de cursus zowel in je voorexamenjaar te volgen als in je examenjaar.

Voor wie?
Voor leerlingen uit havo 4 en 5 en vwo 5 en 6.

Zijn er selectiecriteria?
Nee, je hoeft niet per se muziek als examenvak te hebben, maar we gaan wel uit van het niveau van de theorieles in de bovenbouw muziek.

Wanneer?
In de maanden janauri t/m maart, april.

Waar?
Op school.

Wat zijn de kosten?
De kosten zijn € 60,- voor 6 bijeenkomsten.

Hoe schrijf je je in?
Als je in de bovenbouw muziek hebt, krijg je een inschrijfformulier per mail of in de les.

Contactpersoon
Dhr. Y. Gaertner, y.gaertner@cals.nl

Wiskunde Olympiade

De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Met speelse en uitdagende opgaven testen we je creativiteit en wiskundig inzicht. De opgaven van de eerste ronde zijn deels meerkeuzevragen en deels vragen waarop je een getal als antwoord moet geven.

De 1000 beste leerlingen van het land krijgen een uitnodiging voor de tweede ronde in maart. Deze winnaars van de eerste ronde komen uit drie categorieën: onderbouw, klas 4 en klas 5.
De 130 beste leerlingen van de tweede ronde (weer in drie categorieën) gaan door naar de finale in september. Uit de winnaars worden uiteindelijk de teams samengesteld die Nederland vertegenwoordigen bij drie internationale wiskundewedstrijden.

Voor wie?

Voor geïnteresseerde bovenbouwleerlingen uit havo en vwo 4 en 5 met wiskunde B in hun pakket.

Zijn er selectiecriteria?

Er zijn geen selectiecriteria.

Wanneer?

In januari.

Waar?

Op school.

Wat zijn de kosten?

Geen kosten.

Hoe verloopt de inschrijving?

Via je docent wiskunde.

Wie is de contactpersoon

Dhr. R. Onrust, r.onrust@cals.nl

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)

Het NPO is er voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs (tijdens en na corona). Het Cals College Nieuwegein kiest ervoor om de beschikbare gelden in te zetten op drie domeinen:

 • leren (cognitieve domein),
 • welbevinden (sociaal-emotionele domein),
 • persoonsvorming (vormende domein).

Wat er concreet onder ieder domein ingezet word, vind je in het document ‘NPO informatie ouderavonden 2022-2023’

Rondom deze drie domeinen hebben we een breed aanbod gecreëerd. Dit aanbod bestaat onder andere uit:

 • cursussen/trainingen,
 • bijlessen,
 • steunuren,
 • clubs.

WAT WORDT ER AANGEBODEN EN HOE KAN DE LEERLING ZICH HIERVOOR INSCHRIJVEN?

Overzicht: een overzicht van het aanbod is per jaarlaag, niveau en vak (ook vakoverstijgend) terug te vinden in onderstaande documenten. Deze documenten komen niet volledig overeen met het werkelijke aanbod, gezien de vertraging in publicatie. Voor jou als ouder kan het overzicht dienen als leidraad in gesprek met jouw kind.

Deelname/inschrijven: leerlingen kunnen zich inschrijven voor het extra aanbod via magister > activiteiten. Via magistermail krijgen ze van hun vakdocent extra informatie over het aanbod.

 • Vrijwillige deelname: leerlingen kunnen zich vrijwillig inschrijven als zij behoefte hebben aan extra ondersteuning.
 • Verplichte deelname: als een leerling bij zijn/haar overgang (of bij de evaluatie van een periode) het ‘advies’ heeft gekregen tot deelname, dan verwachten wij dat de leerling zichzelf inschrijft. De mentor zal dit monitoren.

Leerlingen kunnen terecht bij hun vakdocent/mentor voor vragen en opmerkingen over het aanbod, maar ook als zij denken iets extra’s nodig te hebben, buiten het aanbod in het overzicht.

Mellanie Huijsdens
Projectleider NPO, npo.ng@cals.nl

DOCUMENTEN MET BETREKKING TOT NPO:

Ondersteuning
NPO Aanbod Periode 4 Jaarlaag 1
Ondersteuning
NPO Aanbod Periode 4 Jaarlaag 4
Rapporten
NPO Info Ouderavond
Ondersteuning
NPO Aanbod Periode 4 Jaarlaag 2
Ondersteuning
NPO Aanbod Periode 4 Jaarlaag 5
Ondersteuning
NPO Aanbod Periode 4 Jaarlaag 3
Ondersteuning
NPO Aanbod Periode 4 Jaarlaag 6
Document Reglement Boekenfonds Nieuwegein

Boeken en leermiddelen

Het Cals College heeft voor alle leerlingen de boeken in eigen bezit en beheer. Het boekenpakket bestaat uit lesboeken (die één schooljaar aan de leerling uitgeleend worden) en werkboeken. Buiten deze regeling vallen woordenboeken, sportkleding, rekenmachines, agenda’s, schriften etc.

Aan het eind van het schooljaar moeten de lesboeken weer worden ingeleverd. Voor de inlevering van de lesboeken ontvangt de leerling een inleverformulier. Op dit formulier staan alle lesboeken die moeten worden ingeleverd en de datum, tijd en plaats waar de inlevering plaats zal vinden. Indien een lesboek niet wordt ingeleverd, of onherstelbaar beschadigd wordt ingeleverd, volgt een boete.

Het boekenpakket kan door de ouder bij de start van het nieuwe schooljaar op school worden opgehaald. De datum, tijd en plaats van ophalen staan op het inleverformulier en de website van het Cals College.

Leerlingen kunnen voor boeken en overige lesmaterialen terecht bij de balie van het boekenfonds kamer K0.25, beneden in de gang naar de D en E-vleugel. Bij het boekenfonds kunnen ook artikelen gekocht worden als schriften, rekenmachines, geodriehoeken, passers en dergelijke.

Indien er vragen zijn, kun je telefonisch contact opnemen met mw. A. Kwaaitaal, medewerker boekenfonds. Zij is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 08.30 tot 14.00 uur via het algemene telefoonnummer 030-6036604.

Sportkleding
Sportkleding voor het Cals kun je het hele jaar door kopen bij Ralph Sport, Sluisje 10 in Nieuwegein.

Chinees

We geven lessen Chinees (taal en cultuur) als keuzevak voor alle leerlingen in de brugklassen. Voor leerlingen die met Chinees doorgaan in de tweede klas werken we toe naar een officieel certificaat (HSK1). Dat sluiten de leerlingen af met een examen in Leiden. Daarmee geeft een leerling blijk van het beheersen van een basisniveau Chinees.

Chinees is ook een examenvak op het vwo. Leerlingen die in vwo 3 door zijn gegaan met Chinese les, kunnen het vak als achtste examenvak kiezen. Sinds 2016 hebben we ook een uitwisseling met een school in China. Leerlingen in de vierde klas kunnen zich inschrijven voor deze uitwisseling. Leerlingen die Chinees hebben gevolgd en HSK1 hebben gehaald, hebben voorrang.

Internationalisering

Visie

Onze pedagogische opdracht is om leerlingen in staat te stellen zich te ontwikkelen tot evenwichtige en volwassen mensen die steeds meer in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen en zo eigenaar te zijn van hun leren. Vanuit deze visie vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zich ook internationaal oriënteren en hiermee een open blik ontwikkelen op de wereld om hen heen.

Aanbod

Onze visie vertaalt zich concreet in ons onderwijsaanbod, zowel binnen de lessen als in het extra-curriculaire aanbod.

Tweetalig onderwijs

Zo bieden wij tweetalig onderwijs aan op zowel de havo als het vwo. Het tweetalig onderwijs kent drie pijlers, die alle drie bijdragen aan onze visie. De drie pijlers zijn:

 1. Taalvaardigheid Engels op een hoog niveau
 2. Wereldburgerschap
 3. Persoonsontwikkeling

Doeltaal, voertaal en versterkt taalonderwijs

Daarnaast bieden we alle talen aan volgens het ‘doeltaal = voertaal-principe’. In de taallessen wordt vanaf het eerste jaar de doeltaal gesproken. Ook hebben we versterkt taalonderwijs. Leerlingen krijgen de kans om bij ons op school diverse taalcertificaten te halen. Het Cals College Nieuwegein is een LinQ-school. Op LinQ-scholen hebben de vakken Frans en Duits een sterke positie.

Reizen

Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen zich internationaal oriënteren, bieden wij al onze leerlingen de gelegenheid om tenminste één keer in hun schoolcarrière naar het buitenland te gaan. Dit gebeurt in de voor-eindexamenklassen (havo 4 en vwo 5).

Uitwisselingen

Onze leerlingen krijgen de kans om deel te nemen aan één van de optionele reizen of uitwisselingen. Zo hebben we op dit moment een uitwisseling met Barcelona, Estland en China. Daarnaast organiseren we jaarlijks een reis naar Roemenië, die in samenwerking met de stichting Roemeense kinderhulp wordt opgezet.

CALS – MODEL UNITED NATIONS

Elk jaar wordt er door onze leerlingen een CalsMUN (Model United Nations) georganiseerd, waarbij leerlingen van andere scholen uit zowel binnen- als buitenland gedurende een heel weekend op onze school deelnemen aan een nabootsing van de Verenigde Naties. Daarnaast kunnen onze leerlingen ook deelnemen aan MUN’s in binnen- en buitenland. De MUN’s zijn een mooi voorbeeld waar diverse aspecten van internationalisering samen komen. Leerlingen spreken daadwerkelijk leerlingen uit andere landen, verplaatsen zich in andere culturen en debatteren over internationale thema’s.

Bring Your Own Device

Laptoponderwijs: voorbereiding op de toekomst

Er is een groeiende behoefte aan het inzetten van digitale leermiddelen. We werken vaker digitaal en leerlingen maken online quizzen om duidelijk te maken waar zij staan in het leerproces. We maken ook gebruik van de digitale omgeving van de gekozen lesmethodes. Je kunt met een eigen laptop altijd en overal bij dit digitale materiaal en dat komt het onderwijs ten goede. Je leert ondertussen omgaan met de digitale wereld, wat van belang is voor de toekomst. Het past met andere woorden in de tijd waarin we leven en de toekomst waarop we jou voorbereiden.

Document Aanbevolen Systeemeisen Byod

AANSCHAF EIGEN LAPTOP LEERLINGEN

We vragen alle leerlingen een laptop mee naar school te nemen of om thuis mee te werken. Dat kan prima een laptop zijn die thuis al in gebruik is. De laptop moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De systeemeisen waar een laptop aan moet voldoen, worden gecommuniceerd naar de nieuwe leerlingen en kun je ook in het document aanbevolen systeemeisen lezen. De systeemeisen zijn dusdanig dat een laptop een hele middelbare schoolcarrière mee kan.

N.B. Belangrijke aanvulling op de systeemeisen: in de praktijk is gebleken dat Chromebooks niet optimaal werken met onze schoolsystemen (o.a. geen programma’s kunnen installeren en stabiliteit verbinding maken met het netwerk). Daarom raden we Chromebooks af om aan te schaffen voor schoolzaken.

LENEN LAPTOPS

Je kunt in sommige gevallen van school een laptop lenen:

 1. Voor één dag: je kunt in de mediatheek vragen of er voor één dag een laptop beschikbaar is. Deze laptop mag het pand niet verlaten. Voordat je naar huis gaat, maar uiterlijk 16.05 uur, breng je de laptop weer terug naar de mediatheek. 
 2. Voor een periode van maximaal twee weken: dit kan wanneer de eigen laptop ‘onderweg’ is (in bestelling/ter reparatie). Je kunt hierom vragen bij je mentor. Indien de mentor het een terechte vraag vindt, stuurt deze een bericht naar de mediatheek. De mediatheek stuurt dan de mentor en jou een bericht of er een laptop beschikbaar is en wanneer je deze kunt ophalen. Deze laptop mag wél het pand verlaten. Hiervoor moet je een document ondertekenen.

Financiële regelingen
Voor ouders met een inkomen rond bijstandsniveau, ouders die daar qua inkomen net boven zitten en ouders met meer dan één kind op Cals Nieuwegein is er een financiële regeling getroffen. Lees meer.

Document Faq Bring Your Own Device

Heb je vragen over ‘Bring Your Own Device’?
Bekijk dan onderstaande FAQ BYOD. Hier worden veelgestelde vragen beantwoord. Heb je vragen over de aanschaf van een laptop? Raadpleeg dan het document aanbevolen systeemeisen BYOD.

Maatschappelijke stage

Leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht een Maatschappelijke Stage (MaS) te lopen van 30 uur. Op het Cals College doe je dit in het derde leerjaar, buiten schooltijd.

We werken samen met Pulse en het Vrijwilligershuis Nieuwegein en de andere vo-scholen in Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden. Dit heeft geresulteerd in een digitale vacaturebank, waarin je een stageplek kunt zoeken. Je mag ook zelf een stageplek regelen bij een organisatie zonder winstoogmerk, zoals de sportclub, bibliotheek of bijvoorbeeld een kringloopwinkel.

Waarom loop je de MaS?

In een maatschappij waarin behoefte is aan onderlinge betrokkenheid willen wij jou laten ervaren wat je kunt betekenen voor de maatschappij. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en doet ervaringen op buiten school. Het leren dragen van verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en respect voor anderen zijn hierbij belangrijke aspecten. Een maatschappelijke stage doe je voor de ander en jezelf.

Voordelen van de MaS:

 • Je komt in aanraking met andere mensen die jou iets kunnen leren.
 • Je ontdekt dat jouw inzet belangrijk is voor anderen.
 • Je wordt een stukje wijzer, niet alleen met kennis, maar vooral door ervaring op te doen.
 • Je brengt jouw ideeën mee naar een organisatie, waardoor je positieve impact maakt.
 • Je bent van waarde voor de wereld om je heen en dat geeft je een goed gevoel.

Waar kun je terecht met vragen?

De begeleiding vanuit school gebeurt door de stagecoördinator en jouw mentor. Op de ouderavond ontvangen ouders meer informatie over de MaS. Tijdens introductielessen zijn de leerlingen al op de hoogte gebracht van de MaS. Heb je vragen? Stel deze dan via de mail aan mevr. D. Renes, coördinator MaS, d.renes@cals.nl

Overgangsregeling

Per leerjaar zijn er overgangsnormen bepaald. Bekijk de overgangsrichtlijnen hier.

Resultaten

De resultaten van de leerling zijn voor ouders te zien in Magister. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten die vermeld staan. Heb je vragen over cijfers en/of absentiegegevens? Neem dan contact op met de mentor van jouw kind.

Examen

Hieronder vind je de PTA’s van de verschillende leerjaren en opleidingsniveaus, het examenreglement en belangrijke data.

  Examen
  PTA havo 4
  Examen
  PTA vwo 4
  Examen
  PTA vwo 6
  Examen
  PTA havo 5
  Examen
  PTA vwo 5
  Document Examenreglement 2022-2023

  Examenreglement

  Voor meer specifieke informatie over het examenreglement kun je het document bekijken.

  Belangrijke data

  De belangrijke data van de examens vind je in de agenda van de Cals app.

  Rekenen en taal

  Rekenen

  Het landelijke examen rekenen is door het ministerie inmiddels afgeschaft, maar er wordt wel van de scholen verwacht dat het rekenonderwijs op niveau blijft. Het Cals College Nieuwegein heeft er voor gekozen om door te gaan met het rekenen, juist voor de vakken waarbij rekenen een rol speelt. Het blijkt dat leerlingen door het rekenen beter voorbereid zijn voor deze vakken.

  Onderbouw
  Het Cals College Nieuwegein heeft het volgende rekenbeleid:

  • In de opvanglessen rekenen de leerlingen minimaal één keer per week. Dit geldt voor alle leerlingen van klas 1 en 2 en voor alle leerlingen van havo 3 en zo mogelijk voor alle leerlingen van vwo 3.
  • Leerlingen oefenen thuis met digitaal materiaal (DWO) dat door school beschikbaar wordt gesteld.
  • Tijdens de wiskundelessen en toetsen wordt in de onderbouw het rekenmachinegebruik geminimaliseerd.
  • Ieder jaar wordt in alle klassen 1, 2 en 3 een rekentoets afgenomen.

  Het cijfer van de rekentoets komt in Magister te staan en op het eindrapport.

  Bovenbouw
  Leerlingen in de bovenbouw van de havo en het vwo hoeven geen examen rekenen meer te maken mits examen gedaan wordt in het vak wiskunde. Op de havo is het mogelijk om examen te doen zonder wiskunde. Deze leerlingen moeten een schoolexamen rekenen maken, zodat vervolgopleidingen een beeld hebben van het rekenniveau.

  Dit cijfer komt op een bijlage bij het eindexamen, maar telt verder niet mee in de zak- en slaagregeling. Het schoolexamen rekenen wordt afgenomen in havo 4 bij de leerlingen die geen wiskunde in hun pakket hebben.

  Taal

  Alle schoolvakken stellen talige eisen aan leerlingen, variërend van teksten om te bestuderen tot vragen beantwoorden op een proefwerk. De taalvaardigheid van een leerling kan hierbij een beperkende rol spelen en hun leerproces vertragen. In ons taalbeleid richten we ons met name op het ontdekken en wegwerken van knelpunten in de leesvaardigheid van onze leerlingen.

  Brugklasleerlingen maken aan het begin en aan het einde van het schooljaar een diagnostische tekstbegrip- en woordenschattoets. Aan het einde van het tweede en derde leerjaar maken leerlingen nog een tekstbegriptoets. Zo bepalen we het leesvaardigheidsniveau van de leerling en brengen we hun ontwikkeling in kaart. We bieden de leerlingen die ondersteuning kunnen gebruiken steunles of extra materiaal aan.

  Toptalent

  Als leerlingen aan topsport doen of op hoog niveau muziek of toneel beoefenen kost dat veel tijd. Toptalenten kunnen in hun schoolprogramma ruimte krijgen voor extra begeleiding en maatwerk.

  De toptalentcoördinator kan hulp bieden bij het maken van een planning en kijkt naar de mogelijkheden van verlof bij trainingen, wedstrijden en optredens. Ook zijn soms aanpassingen in het rooster mogelijk. Uiteraard blijven de leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun studie.

  Vragen of aanmelden?

  Mail dan naar Mw. I. Tammer, toptalent coördinator:i.tammer@cals.nl

  Versterkt Frans, Duits en Engels

  Leerlingen kunnen voor Engels, Duits en Frans extra cursussen volgen en daarmee officiële certificaten behalen. Vanaf de derde klas is dat mogelijk voor Frans en Duits, voor Engels vanaf de vierde klas. De deelnemers bereiden zich buiten hun gewone lessen voor op de examens van DELF Junior (Frans), het Goethe-Institut (Duits) of Cambridge (Engels). Daarmee verkrijgen zij, afhankelijk van hun niveau, een certificaat op ERK-niveau A2, B1 of B2 (Frans en Duits) of C1 (Duits en Engels).

  De DELF- en Goethe-examens bieden de leerling mogelijkheden als ze (deels) gaan studeren in Frankrijk of Duitsland. Cambridge certificaten, in dit geval CAE, zijn wereldwijd bekend/erkend en kunnen ook als toelatingsexamen dienen op buitenlandse instituten.

  Al deze taalcertificaten staan mooi op het cv, maar ze zijn natuurlijk vooral een goede manier om intensief met een taal aan de slag te gaan en daarin een hoger niveau te bereiken voor de verschillende vaardigheden.

  Het Cals College heeft een erkend Linq-label.