Communicatie

Informatievoorziening

Communicatie

We vinden het belangrijk om ouders op de hoogte te houden van de vorderingen en het welzijn van hun kind. Tevens houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen op onze school. We zetten verschillende communicatiemiddelen om dit te realiseren.

Cals College app

De Cals College app gebruiken ouders voor het lezen van nieuws en berichten, voor contact met de school en de mentor, voor het plannen van gesprekken en het invullen en onderteken van formulieren. Deze onderdelen zijn direct in de app te vinden.Er zijn twee onderdelen die u vanuit de Cals College app kunt benaderen, maar die niet in de app zijn verwerkt: facturen (WIS Collect) en Magister.

Leerlingen gebruiken de Cals College app voor contact met hun mentor.

Magister

Magister is het leerling-administratiepakket waarmee de school werkt. Zowel ouders als leerlingen krijgen een account om in te loggen. Zo kun je meekijken met jouw kind en het indien nodig begeleiden. Ook zetten we Magister in bij de tafeltjesavonden. Leerlingen gebruiken hun account voor de ELO (Elektronische Leer Omgeving) en kunnen er huiswerk, studiewijzers en digitaal lesmateriaal vinden.

Wat kunt u doen via Magister:

 • De cijfers en aanwezigheid van jouw kind zien;
 • Onderdelen van de ELO zien, zoals studiewijzers en digitaal lesmateriaal;
 • Kijken wanneer huiswerk gepland staat.

Zermelo app

In de Zermelo app kunnen leerlingen het rooster zien. De actuele wijzigingen zijn in de app zichtbaar. Aan het begin van het jaar krijgen de leerlingen een account om in te loggen. Alle overige informatie zoals huiswerk en aanwezigheid is in Magister te zien.

De verschillende handleidingen van Magister zijn hier te vinden.

Communicatie

We versturen informatie aan leerlingen en ouders in de Cals College app. Dit is gekoppeld aan het in Magister geregistreerde e-mailadres. Het is niet mogelijk twee e-mailadressen in één veld in te voeren. Wijzigingen van bijvoorbeeld telefoonnummer en/ of mailadres kun je zelf doen, zodat alles up-to-date is. Wil je andere informatie aanpassen? Stuur dan een mail naar ons secretariaat:  nieuwegein@cals.nl.

Magister

Magister is het administratiepakket waarmee de school werkt. Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen een account om in te loggen. Zo kunnen ouders/verzorgers meekijken met hun kind en het zo nodig begeleiden. Ook zetten we Magister in bij tafeltjesavond. Leerlingen gebruiken hun account voor de ELO (Elektronische LeerOmgeving) en kunnen er huiswerk, studiewijzers en digitaal lesmateriaal vinden.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de resultaten die vermeld staan. De definitieve resultaten worden uiteindelijk vastgesteld tijdens de rapportvergaderingen. Het rapportcijfer is het voortschrijdend gemiddelde van behaalde resultaten.

Wat kunt u doen via Magister:

 • de cijfers en aanwezigheid van uw kind zien;
 • onderdelen van de ELO zien, zoals studiewijzers en opdrachten;
 • kijken wanneer huiswerk gepland staat.

Handleidingen Magister

Magister
Magister Handleiding Kennismaking Ouderavond En Ziekmelden
Magister
Magister Handleiding Wijzigen Gegevens
Magister
Magister Wachtwoord Herstellen
Magister
Magister Web Voor Leerlingen En Ouders

Learning Ambassadors

Learning Ambassadors (LA) zijn leerlingen die hebben aangegeven mee te willen denken en praten over onderwijs op het Cals College Nieuwegein. De LA hebben een vaste plek in de Cals organisatie. Er is een kernteam van LA dat wordt aangevuld met leerlingen die voor een bepaalde opdracht worden ingezet.

Ze kijken mee naar ons onderwijs door als observator van (andere dan de eigen) lessen aan de slag te gaan, nadat ze een workshop over feedback geven hebben gevolgd. LA analyseren en bespreken lessen met elkaar en met docenten na. Door het perspectief van de leerling mee te nemen, draagt deze evaluatie bij aan beter onderwijs.

Alle geledingen binnen de school kunnen gebruikmaken van deze groep leerlingen. Zo kan een bepaald groepje LA worden gevraagd aan te schuiven bij bijvoorbeeld de bespreking over (vreemde) taalonderwijs, het formatief werken, cultuuronderwijs, het mentoraat, de rol van bovenbouwleerlingen binnen school of een vraag vanuit de interne dienst.

We streven ernaar één keer per jaar een leerlingconferentie te houden waarop leerlingen onderwerpen bespreken die door henzelf en vanuit de organisatie zijn aangedragen. Er zijn twee docenten die de LA aansturen, maar het kernteam moet ook zo veel mogelijk zelfstandig opereren.

Medezeggenschap

Het Cals College kent twee organen waar ouders in vertegenwoordigd zijn. In jaarkringen zitten de ouders uit bepaalde leerjaren om te praten over zaken die in dat leerjaar van belang zijn. Daarnaast is er een oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Jaarkringen

Beide scholen van het Cals College hebben jaarkringen of een ouderraad, die onderling contact houden. Ook adviseren ze soms de medezeggenschapsraad (MR). In IJsselstein is een ouderraad en in Nieuwegein zijn vijf jaarkringen:

 • jaarkring klas 1,
 • jaarkring klas 2,
 • jaarkring klas 3 en 4 vwo,
 • jaarkring klas 3, 4 en 5 havo,
 • jaarkring klas 5 en 6 vwo.

De ouderraad en de jaarkringen komen ongeveer 5 keer per jaar bij elkaar.

De medezeggenschapsraad

Het Cals College is onderdeel van HIJN scholengroep. HIJN scholengroep kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) die bestaat uit personeelsleden, leerlingen en ouders van de verschillende scholen. De GMR praat over thema’s op stichtingsniveau, zoals het meerjaren strategisch beleidsplan, het financieel beleid, de klachtenregeling van de stichting en de centrale ondersteuning. Een GMR kan ook het initiatief nemen om een onderwerp aan te snijden wanneer dit een meerderheid van de scholen betreft. De voorzitter van de GMR is Dirk Struijk en de secretaris is Edwin Wolswinkel. Meer informatie over de GMR kun je lezen op www.hijnscholengroep.nl 

Het Cals College heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR). Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze raad. De MR praat onder andere over de onderwijskundige doelen van de school, het schoolplan, het financieel beleid van de school en de organisatie van de school. Meer informatie over de MR op een bepaalde school, kunt u opvragen bij de leiding van de school.

De deelraden overleggen met de rectoren als vertegenwoordiger namens het bevoegd gezag en hebben instemmings- of adviesrecht voor beleidsbeslissingen op vestigingsniveau. Daarmee zijn de MR en de deelraden de hoogste democratische organen binnen de school.

De MR bestaat uit een afvaardiging van de deelraden Nieuwegein en IJsselstein. In de MR hebben twee medewerkers uit Nieuwegein, één ouder en één leerling uit Nieuwegein, twee medewerkers uit IJsselstein, één ouder en één leerling uit IJsselstein zitting.

Als er plaatsen vrij zijn in de oudergeleding van de MR of deelraad, verspreiden we een oproep onder alle ouders.

Samenstelling van de MR 2022-2023

MR Cals College Nieuwegein

Personeelsgeleding

OudergeledingLeerlinggeleding
dhr. E. Wolswinkel (voorzitter)dhr. B. KarakayaLaura Cosentino
dhr. P. Kroes (secretaris)dhr. W. OverbeekYara Ourabi Al Beirouti
mevr. F. van Hemertdhr. G. RunneboomSven Klein Gunnewiek
mevr. S. Kolenbrander
dhr. E. Verhoef
mevr. K. van Houdt

MR Cals College IJsselstein

Personeelsgeleding

Oudergeleding

Leerlinggeleding
dhr. R. Ausma mw. M. Kints Rosalina Jawalapersad
dhr. R. Koole mw. I. Stilting Olle Ponstee
dhr. D. Struijk (voorzitter)

Vertegenwoordiging Cals College GMR HIJN scholengroep

dhr. D. Struijk (voorzitter)
dhr. R. Koole (secretaris)
dhr. E. van Wolswinkel
mevr. S. Kolenbrander
Roulerend: 1 ouder en 1 leerling per vestiging

Bestuurder
Dick Looyé

Ambtelijk secretaris
Janine du Mosch

Contact

Wil je contact opnemen met de MR? Stuur dan een mail naar MRoudersCals@gmail.com.

Social Media

Het Cals doet regelmatig verslag op verschillende sociale media van activiteiten die plaatsvinden, media waarin we staan en dergelijke. Volg ons/ like de pagina’s en blijf zo op de hoogte!

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Waarom maken we beeldmateriaal (foto’s en video’s)?
We vinden het van toegevoegde waarde om beeldmateriaal beschikbaar te stellen om een beeld te geven van activiteiten en de sfeer die op school heerst. Dit is afhankelijk van de activiteit zowel leuk voor leerlingen, ouders als ook medewerkers.

We gebruiken beeldmateriaal voor drie doeleinden:

 • Voor intern gebruik. We publiceren deze in een besloten omgeving, de Cals College app. De beelden zijn beschikbaar voor leerlingen en ouders.
 • Als illustratie bij berichten en documenten, zoals in de schoolwiki en school- brochures, in nieuwsberichten op het openbare deel van de website en in het jaarverslag.
 • Ten slotte gebruiken we foto’s op sociale media zoals Facebook, Instagram en LinkedIn. Ook op deze media laten we graag zien wat er op onze school gebeurt en welke activiteiten we organiseren.

We plaatsen uitsluitend foto’s die een positief beeld van leerlingen geven. En stoort een leerling zich een keer aan een foto, dan halen we die zonder discussie weg.

Toestemming
In navolging van de verscherpte AVG-wetgeving moeten we onder andere toestemming vragen voor het gebruik van beeldmateriaal. Voor leerlingen jonger dan 16 jaar moeten de ouders toestemming geven, leerlingen vanaf 16 jaar doen dat zelf. Hiervoor ontvangen ze een mail waarin deze toestemming wordt gevraagd.

Ouders kunnen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken.

Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de afdeling communicatie, communicatie.nieuwegein@cals.nl.

Thema-avonden en medezeggenschap

Het Cals College heeft een medezeggenschapsraad (MR) met daarin een oudergeleding.

Daarnaast organiseren we viermaal per jaar een thema-avond, waar ouders op intekenen. Het zijn avonden met actuele onderwijskundige schoolbrede thema’s waarover de school graag in contact wil zijn met ouders. Denk daarbij aan het mentoraat, formatief werken, de relatie ouder-school, keuzebegeleiding enzovoort. Deze thema-avonden worden door ouders én school samen voorbereid. Interesse om daaraan bij te dragen? Stuur dan een mail naar nieuwegein@cals.nl.

Informatie veilig versturen

Het Cals College gebruikt ZIVVER voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie
Vanaf februari 2021 gebruikt het Cals College ZIVVER om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor versturen wij gevoelige informatie volledig beveiligd en versleuteld. Zo kan niemand anders dan jij de inhoud van een vertrouwelijke e-mail lezen.

Hoe open je een bericht dat via ZIVVER is verstuurd?
Heb je een e-mail ontvangen van een medewerker van het Cals College via ZIVVER? Dan open je dit bericht door op de blauwe link met de tekst ‘Klik voor bericht’ te klikken. Je wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van ZIVVER. Eventueel moet je hier ook een wachtwoord of sms-code invoeren (zie hieronder). Via deze link lees je informatie over hoe iemand zonder ZIVVER-account een bericht ontvangt en leest.

Bericht openen met een toegangscode
Je hebt een beveiligd bericht ontvangen. Degene die jou het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen jij het bericht kunt lezen. De afzender heeft daarom een toegangscode aan jou gecommuniceerd. Klik op ’Klik voor bericht’ en vul deze code in. Nu kun je het bericht lezen. Heb je geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender.

Bericht openen met een SMS-code
Je hebt een bericht ontvangen dat is beveiligd met een SMS-code. Degene die jou het bericht stuurt, wil zeker weten dat alleen jij het kunt lezen. Daarom sturen wij bij het openen een code naar jouw mobiele telefoon. Klik op ‘Klik voor bericht’ en daarna op ‘SMS sturen’. Vul dan de code in die je op je telefoon ontvangt. Nu kun je het bericht lezen.

Wil je reageren op een e-mailbericht dat via ZIVVER is verstuurd?
Je leest het bericht dat via ZIVVER is verstuurd op een beveiligde webpagina. Wil je op het bericht reageren? Dat kan dan op deze pagina. Onder het ontvangen bericht kun je direct uw reactie typen. Je verzendt deze reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvang je weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in e-mailadres en telefoonnummer door aan ons!
Het is belangrijk dat je wijzigingen in e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan ons doorgeeft. Ouders van leerlingen kunnen dit bijvoorbeeld zelf wijzigen in Magister. Op deze manier kunnen wij veilig met jou blijven communiceren.

Vragen?
Heb je vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kun je het ontvangen bericht niet openen? Of heb je vragen over ZIVVER? Neem dan graag contact met ZIVVER op: support@zivver.com. Meer weten? https://www.zivver.nl.

Informatie coronavirus

Het Cals College houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus in de gaten. De richtlijnen van de overheid met betrekking tot het coronavirus zijn op 10 maart jl. aangepast. De adviezen van een zelftest afnemen en vijf dagen in isolatie verblijven bij ziekte zijn vervallen.

Wanneer je ziek bent blijft het advies om thuis te blijven. Wanneer de klachten over zijn kun je weer naar school komen.

Op onderstaande website vindt je meer informatie over de huidige adviezen: https://mijnvraagovercorona.nl/

Laatste update: 21 maart 12:00 uur